Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
24 plays
Мэргэн зөвлөмж 305 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 305

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – САТАНЫ СААД ТОТГОР 2

00

“Тиймээс тэр цөвүүн өдөрт, эсэргүүцэх чадвартай байж бүхнийг гүйцээн бат зогсохын тулд Бурханы өвч зэвсгийг ав.” Ефес 6:13