Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
26 plays
Мэргэн зөвлөмж 304 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 304

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – САТАН БОЛОН ТҮҮНИЙ ХҮЧ ЧАДАЛ

00

“Тиймээс Бурханд захирагдагтун. Диаволыг эсэргүүц. Тэгвэл тэр та нараас зайлна.” Иаков 4:7