Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 330 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 330

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ОЛОН ЗОРИЛТОТ АЖИЛЛАГАА

00

“Ах дүү нар аа, би өөрөө барьж авсан гэж боддоггүй, харин хийдэг ганц юм маань ардхаа мартаж, урдах өөдөө тэмүүлж, Христ Есүс дотор Бурханы дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө бариа өөд урагшилдаг.” Филиппой 3:13-14