Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 416 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 416

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ОДОО ҮЙЛДЭЭРЭЙ

00

“Учир нь Тэр ‘Тааламжтай цагт Би чамайг сонссон. Авралын өдөр Би чамд тусалсан” гэж айлддаг. Харагтун, одоо тааламжтай цаг. Харагтун, одоо авралын өдөр.” 2 Коринт 6:2