Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Мэргэн зөвлөмж 74 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 74

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – НУЛИМС БҮХЭН АДИЛГҮЙ

00

“Тэр, үхлийг мөнхөд залгина. Эзэн БУРХАН бүх нүүрнээс нулимсыг арчин ард түмнийхээ зэмлэлийг бүх дэлхийгээс зайлуулна. Учир нь ЭЗЭН үүнийг айлдсан юм.” Исаиа 25:8