Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Мэргэн зөвлөмж 454 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 454

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – НӨХӨРСӨГ БУУДАЛЦААН

00

“Ах дүү нар аа, та нар бүгд адил юм ярьж бас хоорондоо хагаралгүй байж, харин адил бодол, адил шүүлт дор нягт нэгдэхийг бидний Эзэн Есүс Христийн нэрээр би та нараас хүсэмжлэн гуйя.” 1 Коринт 1:10