Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Мэргэн зөвлөмж 306 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 306

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – НАМТАР ШУЛУУН ШУДАРГА БАЙДАЛ\ҮНЭНЧ БАЙДАЛ

10

Би чамайг ард түмнийхээ дунд шинжээч болон хянагч болгосон нь чи тэдний замыг мэдэж шинжихийн тулд юм.” Иеремиа 6:27