Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 426 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 426

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – НАДАД БУРХАН ХЭРЭГГҮЙ

00

“Та нар Намайг хайх бөгөөд бүхий л зүрхээрээ Намайг хайвал олно.” Иеремиа 29:13