Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Мэргэн зөвлөмж 456 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 456

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – МЯНГАН УДАА НЭР НЬ ДУРДАГДСАН ХҮН

00

“Дараа нь Би тэдний дээр нэгэн хоньчинг буюу Өөрийн зарц Давидыг томилж, тэр тэднийг тэжээнэ. Тэр өөрөө тэднийг тэжээж, хоньчин нь болно.” Езекиел 34:23