Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Мэргэн зөвлөмж 294 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 294

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – МӨНХ ХУГАЦААНАА ТАВАН АЛХМЫН ЦААНА

00

“Би түүнийг урт амьдралаар хангаж, Түүнд авралаа үзүүлнэ.” Дуулал 91:16