Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 293 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 293

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – МЭРГЭН УХААН

00

“Харин та нарын хэн нэг нь мэргэн ухаанаар дутвал, бүх хүнд өгөөмрөөр, буруушаалгүй өгөгч Бурханаас гуйг. Тэгээд түүнд өгөгдөх болно.” Иаков 1:5