Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 411 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 411

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ИЕРЕМИА: БАТ ЗОГСОХОД БЭЛЭН ХҮН

00

“Ийнхүү ЭЗЭНий үг над уруу ирж ‘Эхийн хэвлийд чамайг бүрэлдүүлэхээсээ өмнө Би чамайг мэдэж байсан. Төрөхөөс чинь өмнө Би чамайг ариусгаж, үндэстнүүдэд эш үзүүлэгч болгон чамайг томилсон’ гэж хэлэхэд би ‘Аяа, Эзэн БУРХАН! Харагтун, би бага залуу тул хэрхэн ярихыг мэдэхгүй’ гэв. Харин ЭЗЭН, надад “Би бага залуу” гэж бүү хэл. Учир нь чамайг илгээх газар бүрд минь чи явах болно. Чамд тушаах бүхнийг минь чи ярих болно. Тэднээс бүү ай. Чамайг чөлөөлөхөөр Би чамтай хамт байна’гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна…’ гэв.” Иеремиа 1:4-8