Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
20 plays
Мэргэн зөвлөмж 392 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 392

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ИТГЭЛЦЭЛ, ХАРИЛЦАА

00

“ Учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг Би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөх гай гамшгийн бус, сайн сайхны төлөөх төлөвлөгөөнүүд юм’ гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна.” Иеремиа 29:11