Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 352 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 352

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ИТГЭЛИЙН СОРИЛТУУДТАЙ НҮҮР ТУЛАХДАА

00

“Та нарт сайн үйлийг эхлүүлсэн Тэрээр үүнийгээ Христ Есүсийн өдрийг хүртэл төгс болгоно гэдэгт би бат итгэж байна.” Филиппой 1:6