Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Мэргэн зөвлөмж 355 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 355

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ИТГЭЛИЙН СОРИЛТУУД: ДУУЛГАВАРТАЙГААР АЛХАХ

00

“Зүрхээ цөхрөн доройтоход газар дэлхийн хязгаараас би Таныг дуудаж байна. Надаас өндөр хад уруу намайг хөтлөн гаргаач.” Дуулал 119:67