Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
3 plays
Мэргэн зөвлөмж 207 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 207

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ИТГЭЛ-БУРХАНД ИТГЭХҮЙ

00

“Хар, Тэр намайг алах гэж байна. Надад найдвар алга. Гэсэн ч Түүний өмнө би Өөрийн замуудаа өмгөөлөх л болно.” Иов 13:15