Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 78 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 78

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ИОХАН 17-Р БҮЛЭГ

00

“Би зөвхөн тэдний төлөө бус, тэдний үгээр дамжуулан Надад итгэх хүмүүсийн төлөө мөн гуйж байна. Энэ нь Эцэг Та Миний дотор, Би Таны дотор байгаатай адил, тэд бүгд нэг байхын тулд …” Иохан 17:20-21.