Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
30 plays
Мэргэн зөвлөмж 202 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 202

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХУВИЙН САХИЛГА БАТ

10

“Би хэдийнээ олж авсандаа эсвэл хэдийнээ төгс болчихсондоо бус, харин Христ Есүст юуны төлөө баригдсан, түүнийг л барьж авахын тулд мөрддөг.” Филиппой 3:12