Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
13 plays
Мэргэн зөвлөмж 227 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 227

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХҮҮХЭД ӨСГӨН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХИЙН ХАМГИЙН ЧУХАЛ ЗҮЙЛ

00

“Би түүнийг сонгон авсны учир нь түүний хойноос хүүхдүүд нь болон гэрийнхэн нь үнэн зөв ба шударга ёсыг үйлдэж, ЭЗЭНий замыг сахихыг тэрээр тэдэнд тушаахын тулд бөгөөд ингэснээр Абрахамд айлдсанаа ЭЗЭН биелүүлэх болой…” Эхлэл 18:19