Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 431 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 431

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХҮНИЙ УНАЛТЫН САЙН МЭДЭЭ

00

Бүгд нүгэл үйлдсэн тул Бурханы алдар сууд хүрдэггүй…” Ром 3:23