Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 331 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 331

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХӨНДИЙГӨӨ АМЖИЛТТАЙ ТУУЛЖ ГАРАХУЙ

00

“Хотгор бүр өргөгдөж, уул толгод бүр намсаж, тахир нь шулуун, энхэл донхол газар нь тэгш тал бологтун…” Исаиа 40:4