Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
23 plays
Мэргэн зөвлөмж 329 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 329

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХҮН УГ НЬ БУРХАНД ЗОРИУЛАГДАЖ БАЙСАН 2

00

“Үргэлж баяртай бай. Тасралтгүй залбир. Бүх зүйлд талархалаа өргө. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс дэх Бурханы хүсэл мөн.” 1 Тессалоник 5:16-18