Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Мэргэн зөвлөмж 440 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 440

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХРИСТИТГЭЛИЙГ ЯМАР ЗҮЙЛ БУСАД ШҮТЛЭГЭЭС ЯЛГАДАГ ВЭ?

00

“Түүнд амь байсан ба амь нь хүмүүний гэрэл байв. Гэрэл харанхуйг гийгүүлдэг агаад түүнийг харанхуй дийлээгүй юм.” Иохан 1:4,5