Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
13 plays
Мэргэн зөвлөмж 233 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 233

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХРИСТИЙН ДОТОРХ ХҮН БОЛ ШИНЭ ХҮН

00

“Гэвч би Бурханы нигүүлслийн сайнмэдээг гэрчилж, Эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг, албаа гүйцээхийн тулд өөрийн амийг юман чинээ бодолгүй явж ирсэн.” Үйлс 20:24