Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
4 plays
Мэргэн зөвлөмж 108 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 108

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХРИСТ МЭНДЭЛСНИЙ БАЯРЫН СҮР ЖАВХЛАНГ ХАРАХ

00

Үг нь махбод болж, бидний дунд оршин, бид Түүний алдар сууг үзсэн. Энэ нь Эцэгээс цор ганц Төрөгчийн алдар бөгөөд нигүүлсэл ба үнэнээр дүүрэн юм.” Иохан 1:14