Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
2 plays
Мэргэн зөвлөмж 112 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 112

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХРИСТ МЭНДЭЛСНИЙ БАЯРЫН ДАРААХ БОДОЛ

00

“Үг нь махбод болж, бидний дунд оршин, бид Түүний алдар сууг үзсэн. Энэ нь Эцэгээс цор ганц Төрөгчийн алдар бөгөөд нигүүлсэл ба үнэнээр дүүрэн юм.” Иохан 1:14