Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
7 plays
Мэргэн зөвлөмж 113 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 113
Мэргэн зөвлөмж 113 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 113

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХРИСТ МЭНДЭЛСНИЙ БАЯР БОЛОН ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРЫН ХООРОНД

00

“Энэ бүхэн тийн устгагдах аваас ариун байдал ба итгэл сүсэг дор та нар ямаршуу байх ёстой вэ? Бурханы өдөр ирэхийг хүлээж, түргэлүүл…” 2 Петр 3:11-12