Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 434 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 434

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХРИСТ ИТГЭГЧ БОЛОХЫН ТУЛД ЗААВАЛ ЕСҮСТ ИТГЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ЮУ?

00

“Дараа өдөр нь Иохан, өөр уруу нь ирж яваа Есүсийг хараад,
‘Харагтун! Ертөнцийн нүглийг үүрэгч Бурханы Хурга…’ гэв.” Иохан 1:29