Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Мэргэн зөвлөмж 156 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 156

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХРИСТ ДОТОРХ БОДИТ БАЙДАЛ

00

“…Би тэднийг амьтай, бялхсан амьтай байлгахын тулд ирсэн билээ”  Иохан 10:10