Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Мэргэн зөвлөмж 349 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 349

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХОНЬД БОЛОН ХОНЬЧИН

00

“Хоньдын Хоньчин болох бидний Эзэн Есүсийг мөнх гэрээний цусаар үхэгсдээс амилуулсан амар амгалангийн Бурхан…” Еврей 13:20