Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
7 plays
Мэргэн зөвлөмж 197 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 197

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХЭТЭРХИЙ ОРОЙТСОН БАЙНА ГЭЖ ҮГҮЙ

00

“Би та нарт хэлье. Мөн үүний адил, гэмших шаардлагагүй ерэн есөн зөвтөөс илүүгээр гэмшсэн нэг нүгэлтний төлөө тэнгэрт илүү их баяр хөөр болох болно.” Лук 15:7