Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 287 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 287

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХАВЧЛАГА

00

“Үнэндээ, Христ Есүс дотор сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсэгч бүх хүн хавчигдах болно.” 2 Тимот 3:12