Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Мэргэн зөвлөмж 375 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 375

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХАРИЛЦАА, ҮГС

00

“Бид хэлээр Эзэн ба Эцэгийг магтдаг. Бид түүгээр Бурханы төрхөөр бүтээгдсэн хүмүүсийг хараадаг. Ерөөл хараал нэг л амнаас гардаг аж. Ах дүүс минь, ийм байж болохгүй.” Иаков 3:9-10