Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
25 plays
Мэргэн зөвлөмж 320 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 320

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХАЙРЫН ХИМИЙН НАЙРЛАГА

10

“Нөхрүүд ээ, Христ чуулганыг хайрлаад түүний төлөө Өөрийгөө өгсний адил эхнэрүүдээ хайрла.” Ефес 5:25