Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
21 plays
Мэргэн зөвлөмж 292 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 292

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХАЙРЫН ХЭЛ

00

Хүн бүр хүлээн авсан бэлгээрээ бие биендээ Бурханы олон төрлийн нигүүлслийн сайн нярвууд шиг үйлчил. 1 Петр 4:10