Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 445 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 445

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХАЙРТАЙ БАЙСАН ХҮМҮҮСТЭЭ ОРХИГДОГСОД

00

“Бурхан ба Эцэгийн өмнө цэвэр бөгөөд бузартаагүй сүсэглэл бол өнчин хүмүүс, бэлэвсэн эхнэрүүдийг зүдрэхэд нь эргэж тойрон, өөрийгөө ертөнцөөс бохирдуулалгүй хамгаалах нь ажгуу.” Иаков 1:27