Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
21 plays
Мэргэн зөвлөмж 391 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 391

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХАЙР ҮҮДЭЭР ГАРААД ЯВАХЫН ЦАГТ

00

“Эзэн эмтэрсэн зүрхнүүдэд Ойрхон байх агаад Сүнсээрээ гэмшигчдийг авардаг.” Дуулал 34:18.