Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Мэргэн зөвлөмж 124 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 124

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГЭРЭЛ/ХАРАНХУЙ

00

“Тэгээд Есүс тэдэнд дахин ‘Ертөнцийн гэрэл бол Би байгаа юм. Намайг дагадаг хүн харанхуй дотор явахгүй, харин амийн гэрэлтэй болно’ гэж айлдав.” Иохан 8:12