Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Мэргэн зөвлөмж 214 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 214

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГЭР ОРОН ЭСВЭЛ ТЭНГЭР ДИВААЖИН

00

“Есүс түүнд ‘Үнэгэнд нүх, тэнгэрийн шувуудад үүр байдаг ч Хүний Хүүд толгой хоргодох газар ч үгүй’ гэлээ.” Матай 8:20