Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 133 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 133

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГЭМТ ХЭРЭГТНҮҮДЭД ӨРШӨӨЛ ҮГҮЙ

00

“Нүглийг үл мэдэгч Түүнийг бидний төлөө Тэрээр нүгэл болгосны учир Түүний дотор бид Бурханы зөвт байдал болох юм.” 2 Коринт 5:21