Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
3 plays
Мэргэн зөвлөмж 433 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 433

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГЭМШЛИЙН ТАВАН ЭЛЕМЕНТ

00

“Харин одоо би та нарыг гашуудуулсандаа бус, гашуудал чинь гэмшилд хүргэж, та нар Бурханы дагуу гашуудсанд чинь баярлаж байна. Ингэснээр та нар биднээс болж ямар нэг байдлаар зовоогүй билээ. Бурханы дагуух гашуудал нь авралд хүргэдэг гэмшлийг бий болгодог. Харин ертөнцийн гашуудал үхлийг бий болгодог.” 2 Коринт 7:9-10