Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Мэргэн зөвлөмж 316 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 316

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГАМШИГ УУ? ЭСВЭЛ БОЛОМЖ УУ?

00

“ЭЗЭН гэрийг барьж байгуулахаас нааш түүнийг байгуулагчид дэмий хөдөлмөрлөнө.” Дуулал 127:1