Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Мэргэн зөвлөмж 260 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 260

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЭЗЭН СУУХ ГЭДЭГ НЬ ЯМАР УТГАТАЙ ВЭ?

10

“… Эзэн… Мөнх амийн үгс Танд байна. Та бол Бурханы Ариун Нэгэн мөн гэдэгт бид итгэсэн мөн таньж мэдсэн…” Иохан 6:68-69