Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Мэргэн зөвлөмж 266 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 266

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЭЗЭН БОЛ ХОРГОДОХ ГАЗАР

00

“Надаас болж та нарыг хүмүүс доромжилж, хавчиж, та нарын эсрэг зүсэн бүрийн ёрын юм худлаар ярихад, та нар ерөөлтэй еэ! Тэнгэр дэх шагнал чинь агуу учир баярлацгаа мөн хөөрөн баясацгаа. Учир нь та нараас өмнө байсан эш үзүүлэгчдийг тэд ийнхүү хавчсан юм.” Матай 5:11-12