Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
24 plays
Мэргэн зөвлөмж 502 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 502

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЭВЛЭРЛИЙН ҮҮД ХААЛГА

00

“Тэр [Христ] бидний амар тайван мөн. Тэрээр махбодоороо хоёр хэсгийг нэг болгож, бидний дундах дайсагнал болох хуваагдлын ханыг нураасан юм.” Ефес 2:14

НЭВТРҮҮЛГҮҮД