Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Мэргэн зөвлөмж 231 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 231

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЭРХ МЭДЭЛ

00

“Харин Ариун Сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж, тэгээд Иерусалим, бүх Иудей, Самари тэр байтугай дэлхийн хязгаар хүртэл Миний гэрч болно гэв.” Үйлс 1:8