Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
20 plays
Мэргэн зөвлөмж 80 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 80

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ГЭРЛЭЛТ ДОТРООС ХАМГААС ИХ ХАЙДАГ ЗҮЙЛ

01

“Тэд Түүнийг ажиглан, Түүнийг үгэн дээр нь урхидан барьж, захирагчийн эрх мэдэлд тушаах зорилготой, зөвт мэт дүр эсгэгч туршуулуудыг Түүн уруу явуулав.” Лук 20:20.