Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 494 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 494

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ДҮРДЭЭ ОРОХУЙ МИНИЙ ТӨЛӨӨХ ЗАГАЛМАЙ

01

“… Би Христтэй хамт цовдлогдсон. Амьд байгаа нь би биш, харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Эдүгээ махбоддоо миний амьдарч байгаа нь Намайг хайрлаж, миний төлөө Өөрийгөө өргөсөн Бурханы Хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм.” Галат 2:19-20

НЭВТРҮҮЛГҮҮД