Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
2 plays
Мэргэн зөвлөмж 460 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 460

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ДАВИДЫН АМЬДРАЛААС АВАХ СУРГАМЖУУД

00

“Тэгээд Бурхан түүнийг зайлуулан, тэдэнд Давидыг хаан болгож өгсөн. Түүний тухай Тэрээр гэрчилж, ‘Бүх хүслийг минь биелүүлэх зүрх сэтгэлийн минь дагуух хүн, Иессийн хүү Давидыг Би олсон’ гэсэн байдаг.” Үйлс 13:22