Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
20 plays
Мэргэн зөвлөмж 255 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 255

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ДАДАЛ ЗУРШИЛ -ҮҮНИЙГ ДАДАЛ ЗУРШЛАА БОЛГООРОЙ

10

“Зөвт бусчууд ер нь Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүйг та нар мэддэггүй хэрэг үү? Бүү мэхлэгдэгтүн. Садарлагчид ч, шүтээн шүтэгчид ч, завхайрагчид ч, янхан эр ч, ижил хүйстэнтэйгээ нөхцөгчид ч, хулгайч нар ч, шуналтнууд ч, архичид ч, хараалчид ч, дээрэмчид ч Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй. Та нарын зарим нь тийм байсан. Гэвч Эзэн Есүс Христийн нэрээр болон Бурханы маань Сүнс дотор та нар угаагдсан, ариусгагдсан, та нар зөвтгөгдсөн.” 1 Коринт 6:9-11